Helemaal wild op die ene, prachtige gitaar, keyboard, versterker of drumstel, maar even het geld niet voorhanden?                     Lease je instrument bij GL-Productions!

GL-Productions biedt haar klanten de mogelijkheid tot het afsluiten van een GL-MusicLease-contract. Een korte beschrijving over hoe dit werkt: er kan een 6 of 12 maanden contract worden afgesloten. Tijdens de contractperiode betaal je de helft van het aankoopbedrag van het instrument in termijnen, 6 of 12 termijnen afhankelijk van het gekozen contract. Na de contractperiode besluit je of je het instrument wilt houden, indien ja, dan dient het resterende bedrag binnen 1 maand voldaan te worden. Wil je het instrument niet houden, dan lever je deze in, zonder verdere kosten. Bij het lease-contract voor gitaar kan gekozen worden voor onderhoudssyteem. Dit kost slechts € 3,00 per maand. Elke 3 maanden kom je met de gitaar naar GL-Productions, waar deze wordt gecontroleerd, afgesteld en voorzien van een nieuwe set snaren ter waarde van max. € 6,00 (inbegrepen in contract!). Op deze manier kan

GL-Productions de toestand van de gitaar controleren, en ben jij weer voorzien van een goed afgestelde gitaar, inclusief nieuwe snaren!

Lees hieronder de geldende voorwaarden, en maak gebruik van deze unieke aanbieding!

Heb je interesse, of wil je verdere info, kom dan even langs bij GL-Productions, of stuur een mail naar

administratie@gl-productions.nl

We helpen je graag op weg.

GL-MusicLease Algemene Voorwaarden                                                        versie 16-2-2013-001

Artikel 1: Huurbasis / Eigendomsrecht / Opzegging

GL-Productions zal contractant vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst op basis van huur ter beschikking stellen het hierboven in tabel "Product informatie" omschreven instrument, gelijk contractant het instrument in gebruik zal aanvaarden. Contractant verklaart het instrument vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst voor eigen rekening en risico te zullen gebruiken. GL-Productions blijft gedurende de gehele contractperiode juridisch en economisch eigenaar van het instrument. De maandelijkse termijnen worden hierbij beschouwd als huurgelden. Contractant heeft gedurende de gehele contractperiode, of binnen 5 werkdagen na afloop van het contract, het recht om over te gaan tot aankoop van het instrument. GL-Productions behoudt het recht om het instrument terug te vorderen. Contractant zal per aangetekende brief hiervan op de hoogte worden gebracht. Contractant heeft gedurende de contractperiode het recht om een contract te beeindigen. Hierbij dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van 1 maand, ingaande op de eerstvolgende maand na de maand van opzegging. Contractant zal de opzegging doorgeven aan GL-Productions, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail. Het instrument zal tijdig worden ingeleverd bij GL-Productions, uiterlijk voor afloop van de opzegtermijn.

Artikel 2: Leeftijd / Identificatie

De minimale leeftijd voor het afsluiten van een contract is 21 jaar. Bij ondertekening van het contract dient door contractant een kopie ID of paspoort te worden afgegeven.

Artikel 3: Contractvormen / Instrumentkeuze

GL-MusicLease kent 2 basis contractvormen: een 6-maanden contract of een 12-maanden contract. Het is niet mogelijk om een contract, gedurende de looptijd ervan, te wijzigen. Bij afsluiting van het contract is het mogelijk om middels een aanbetaling de termijn bedragen te verlagen, in overleg met GL-Productions. Een ondertekend contract kan echter niet gewijzigd worden, tenzij contractant overgaat tot volledige aankoop van het instrument. Een contract kan worden afgesloten voor de volgende instrumenten: gitaar (zowel elektrisch, akoestisch of basgitaar), gitaarversterker, keyboard of synthesizer, drumstel.

Artikel 4: Minimale en maximale besteding / Aanbetaling

De minimale en maximale bestedingsbedragen voor het kunnen afsluiten van een contract bedragen respectievelijk € 250,00 en € 1200,00. Bij instrumenten vanaf € 600,00 dient een aanbetaling van 20% van de totaalprijs van het instrument te worden voldaan, te voldoen bij afsluiting van het contract. De aanbetaling wordt niet beschouwd als eerste termijn. De aanbetaling zal in mindering worden gebracht tijdens bepaling van de termijn bedragen, en het eventuele eindbedrag indien wordt overgegaan tot volledige aankoop van het instrument.

Artikel 5: Onderhoud

Contractant kan bij het GL-MusicLease contract kiezen voor het onderhoudssysteem. Kosten voor het onderhoudssysteem bedragen € 3,00 per maand, deze kosten dienen samen met het termijnbedrag te worden voldaan. Het onderhoudssysteem is alleen mogelijk bij gitaren (elektrisch, akoestisch of basgitaar). Het onderhoudssysteem is niet van toepassing bij gitaarversterkers,keyboards, synthesizer of drumstel. GL-Productions zal aan contractant tijdig aangeven wanneer het instrument voor onderhoud dient te worden aangeboden door de contractant. Het instrument dient 1 keer per 3 maanden te worden aangeboden. GL-Productions zal het instrument deugdelijk controleren en indien nodig opnieuw afstellen (hoogte van snaren, intonatie, hals afstellen). Tevens wordt het instrument voorzien van een nieuwe set snaren, deze zijn in de maandelijkse termijnbetalingen inbegrepen. De contractant kan zelf aangeven welke snaren gebruikt dienen te worden, echter met een maximum van € 6,00 per set. Bij een duurdere set snaren zal het verschil in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Schade / garantie / slijtage

De contractant is verantwoordelijk voor elke schade die, op welke manier dan ook, aan het instrument wordt toegebracht. Elke vorm van schade dient direct aan GL-Productions te worden doorgegeven. Bij onherstelbare schade, bijvoorbeeld lakschade, deuken, onherstelbare krassen, breuken, barstschade etc. wordt contractant verplicht tot betaling van het volledige aankoopbedrag, minus de reeds voldane termijnbetalingen. Schade die hersteld kan en dient te worden, wordt in rekening gebracht aan de contractant. Contractant heeft recht op de geldende fabrieksgarantie, gedurende een periode van 1 jaar na ondertekening van het contract. Normale gebruiksslijtage valt onder verantwoording van contractant, en valt niet onder de geldende garantie.

Artikel 7: Wisselen van instrument

Het is mogelijk om het instrument om te ruilen. Dit is mogelijk tot maximaal 1 week na het afsluiten van het contract. Het instrument dient in nieuwstaat en originele verpakking te worden ingeleverd. Indien het aankoopbedrag van het nieuw gekozen instrument niet overeen stemt met het ingeleverde instrument, dan zal een nieuw termijnbedrag worden bepaald, met in acht name van reeds betaalde gelden. Dit wordt vermeld op het contract, bevestigd middels ondertekening van GL-Productions en contractant, in tabel “Instrument wissel”. De gekozen looptijd in maanden kan bij omruiling van het instrument niet gewijzigd worden. Het is slechts eenmaal mogelijk om van instrument te wisselen. Contractant dient het bestaande contract in te leveren bij GL-Productions, waarna een nieuw contract met vermelding van de omruiling zal worden verstrekt aan contractant.

Artikel 8: Betalingen

Bij afsluiting van een contract dienen de volgende gelden te worden voldaan:

- 1ste termijnbetaling

- contractkosten

- aanbetaling, indien van toepassing

De overige termijnen dienen maandelijks te worden voldaan, voor de 9de van elke maand. Bij   uitblijven van betalingen zal contractant hiervan op de hoogte worden gebracht, en verzocht worden om betalingen te voldoen. Bij wederom uitblijven van betaling behoudt GL-Productions het recht om het instrument terug te vorderen en het contract te ontbinden.